VCPP033

所属分类系统设计方案
开发工具:Visual C++
文件大小:5252KB
下载次数:44
上传日期:2011-05-25 13:18:33
上 传 者王途
说明:  视频聊天毕业设计。我花了一百多块钱买的源码。很好用。可以聊天可以视频
(Video chat graduation. I spent a hundred dollars to buy the source code. Good use. Can can video chat)

文件列表:[举报垃圾]
VC%2B%2B033视频聊天软件
\
\
\
...................\ChatClient
...................\..........\AudioCodec.h,717,2007-05-24
...................\..........\AudioPlay.cpp,4141,2007-06-13
...................\..........\AudioPlay.h,1551,2007-05-25
...................\..........\AudioRec.cpp,4552,2007-05-30
...................\..........\AudioRec.h,1396,2007-05-24
...................\..........\callin.wav,9220,2005-06-14
...................\..........\callout.wav,10526,2004-09-30
...................\..........\ChatClient.aps,22660,2008-11-07
...................\..........\ChatClient.clw,2645,2008-11-07
...................\..........\ChatClient.cpp,3051,2007-06-01
...................\..........\ChatClient.dsp,5867,2007-06-09
...................\..........\ChatClient.dsw,545,2007-05-24
...................\..........\ChatClient.exe,208965,2007-06-13
...................\..........\ChatClient.h,1368,2007-05-24
...................\..........\ChatClient.ncb,500736,2008-11-07
...................\..........\ChatClient.opt,59904,2008-11-07
...................\..........\ChatClient.plg,2330,2008-11-07
...................\..........\ChatClient.rc,6786,2008-06-06
...................\..........\ChatClientDlg.cpp,17996,2007-06-14
...................\..........\ChatClientDlg.h,3817,2007-06-13
...................\..........\Debug
...................\..........\.....\AudioPlay.obj,33356,2008-06-06
...................\..........\.....\AudioPlay.sbr,0,2008-06-06
...................\..........\.....\AudioRec.obj,34767,2008-06-06
...................\..........\.....\AudioRec.sbr,0,2008-06-06
...................\..........\.....\ChatClient.bsc,25600,2008-11-07
...................\..........\.....\ChatClient.exe,213110,2008-11-07
...................\..........\.....\ChatClient.ilk,483320,2008-11-07
...................\..........\.....\ChatClient.obj,36376,2008-06-06
...................\..........\.....\ChatClient.pch,7013388,2008-11-07
...................\..........\.....\ChatClient.pdb,648192,2008-11-07
...................\..........\.....\ChatClient.res,3284,2008-06-06
...................\..........\.....\ChatClient.sbr,0,2008-06-06
...................\..........\.....\ChatClientDlg.obj,91398,2008-06-06
...................\..........\.....\ChatClientDlg.sbr,0,2008-06-06
...................\..........\.....\DSocket.obj,32200,2008-06-06
...................\..........\.....\DSocket.sbr,0,2008-06-06
...................\..........\.....\G729aCompress.obj,17941,2008-06-06
...................\..........\.....\G729aCompress.sbr,0,2008-06-06
...................\..........\.....\LocalDlg.obj,30908,2008-06-06
...................\..........\.....\LocalDlg.sbr,0,2008-06-06
...................\..........\.....\LoginDlg.obj,32758,2008-06-06
...................\..........\.....\LoginDlg.sbr,0,2008-06-06
...................\..........\.....\Mesg.obj,21734,2008-06-06
...................\..........\.....\Mesg.sbr,0,2008-06-06
...................\..........\.....\RemoteDlg.obj,27252,2008-06-06
...................\..........\.....\RemoteDlg.sbr,0,2008-06-06
...................\..........\.....\SocketClient.obj,34768,2008-06-06
...................\..........\.....\SocketClient.sbr,0,2008-06-06
...................\..........\.....\StdAfx.obj,107133,2008-11-07
...................\..........\.....\StdAfx.sbr,1393241,2008-11-07
...................\..........\.....\vc60.idb,189440,2008-11-07
...................\..........\.....\vc60.pdb,389120,2008-11-07
...................\..........\.....\VideoCapture.obj,25748,2008-06-06
...................\..........\.....\VideoCapture.sbr,0,2008-06-06
...................\..........\.....\VideoCodec.obj,24427,2008-06-06
...................\..........\.....\VideoCodec.sbr,0,2008-06-06
...................\..........\DSocket.cpp,6208,2007-06-13
...................\..........\DSocket.h,1408,2007-05-25
...................\..........\G729a.lib,96396,2001-10-15
...................\..........\G729aCompress.cpp,1866,2007-05-24
...................\..........\G729aCompress.h,790,2007-05-24
...................\..........\LocalDlg.cpp,3435,2007-06-15
...................\..........\LocalDlg.h,1903,2007-06-13
...................\..........\LoginDlg.cpp,4159,2008-06-06
...................\..........\LoginDlg.h,1528,2008-06-06
...................\..........\Mesg.cpp,1053,2007-05-24
...................\..........\Mesg.h,718,2007-05-24
...................\..........\ReadMe.txt,3651,2007-05-24
...................\..........\RemoteDlg.cpp,3112,2007-06-15
...................\..........\RemoteDlg.h,1528,2007-06-13
...................\..........\res
\
...................\..........\...\ChatClient.rc2,402,2007-05-24
...................\..........\resource.h,1421,2008-06-06
...................\..........\SocketClient.cpp,4290,2007-05-31
...................\..........\SocketClient.h,1489,2007-05-24
...................\..........\StdAfx.cpp,212,2007-05-24
...................\..........\StdAfx.h,1102,2007-05-24
...................\..........\VideoCapture.cpp,4067,2007-05-24
...................\..........\VideoCapture.h,1106,2007-05-24
...................\..........\VideoCodec.cpp,4613,2007-06-13
...................\..........\VideoCodec.h,1265,2007-05-24
...................\ChatServer
...................\..........\ChatServer.aps,21684,2008-06-05
...................\..........\ChatServer.clw,1589,2008-06-05
...................\..........\ChatServer.cpp,2308,2007-05-24
...................\..........\ChatServer.dsp,4624,2007-06-13
...................\..........\ChatServer.dsw,545,2007-05-24
...................\..........\ChatServer.h,1368,2007-05-24
...................\..........\ChatServer.ncb,238592,2008-11-07
...................\..........\ChatServer.opt,55808,2008-11-07
...................\..........\ChatServer.plg,2178,2008-11-07
...................\..........\ChatServer.rc,5310,2007-05-24
...................\..........\ChatServerDlg.cpp,7497,2007-06-13

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者

送体验金的网站