gamecodezai

所属分类人工智能/神经网络/深度学习
开发工具:Visual C++
文件大小:145KB
下载次数:30
上传日期:2006-05-08 15:02:29
上 传 者zaisheng
说明:  妙手连珠五子棋人工智能源代码.rar
(good blend of witty renju artificial intelligence source. Rar good blend of witty renju artificial intelligence source. Rar)

文件列表:[举报垃圾]
妙手连珠五子棋人工智能源代码
............................\7.cpp
............................\7.dep
............................\7.dsp
............................\7.dsw
............................\7.h
............................\7.ncb
............................\7.opt
............................\7.plg
............................\7.rc
............................\7Dlg.cpp
............................\7Dlg.h
............................\CDC2.cpp
............................\CDC2.h
............................\dim.h
............................\Dlgoption.cpp
............................\Dlgoption.h
............................\res
............................\...\7.ico
............................\...\7.rc2
dead.bmp
logoo.bmp
............................\...\mask.bmp
qp.bmp
............................\...\qzb.bmp
............................\...\qzh.bmp
............................\resource.h
............................\ROUNDBUTTON.CPP
............................\ROUNDBUTTON.H
............................\RoundButton1.cpp
............................\RoundButton1.h
............................\StdAfx.cpp
............................\StdAfx.h
............................\wzq.cpp
............................\wzq.h

近期下载者

相关文件

评论我要评论

收藏者

送体验金的网站